ایزو 10015 سال 1999 در مدیریت کیفیت – اصولی برای آموزش
برای اینکه سازمان ها در رقابت باقی بمانند همواره باید سرمایه گذاری مجدد کرده و توانایی منابع انسانی خود را ارتقا دهند. با این وجود بیشتر مدیران نمی دانند مزایای آموزش و بازگشت سرمایه گذاری آموزشی را اندازه بگیرند. ایزو 10015 سال 1999 مدیریت کیفیت- اصولی برای آموزش بوده که جواب این سوالات حیاتی را می دهد. " آیا به آموزش پرداخته است؟" استاندارد بین المللی ایزو 10015 سال 1999 مدیریت کیفیت- اصولی آموزشی، چیزی همانند گوهر کشف نشده ای در خانواده استاندارد ایزو 9000 می باشد. زیرا اصولی ارائه می دهد که به سازمان ها و مدیرانش هنگام بررسی مسائل مربوط به آموزش کمک می کند.
مزایای ایزو 10015 :1999
•شرکت هایی که با ایزو 9001 سیستم های مدیریت کیفی آشنایی دارند که براساس رویکرد فرایندی می باشد ، این ایزو را به راحتی درک می کنند. همچنین می تواند توسط سازمانهایی بکار رود که ایزو 9001 :2008 را اجرا نکرده اند ولی در عوض با ابزار های کیفی دیگری کار کرده اند، زیرا این ایزو مخصوص نیازهای آموزشی کیفیت طراحی شده اند.


بازدید این صفحه: 21368     بازدید کل: 172909

Untitled Document