ایجاد رونق پایدار در انرژی زیستی با استاندارد ۱۳۰۶۵

2015/10/26 بازدید: 1,538

استاندارد ISO 13065 استاندارد جدید ایزو است که به ارزیابی پایداری تولیدات و فرایندهای مربوط به انرژی های زیستی کمک می کند و دارای پتانسیل عظیم مقابله با تغییرات اقلیمی، ارتقای ایمنی انرژی و ترویج توسعه پایدار است.
حامل های انرژی های زیستی – تولید شده از مواد ارگانیک مانند چوب و محصولات فرعی و محصولات زراعی کشاورزی – را می توان به عنوان سوخت خودرو، تولید برق و همچنین گرمایش و سرمایش استفاده نمود.
استاندارد معیارهای پایداری برای انرژی های زیستی ISO 13065: 2015، یک چارچوب عملی برای بررسی جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی با هدف تسهیل ارزیابی و قابلیت مقایسه ای تولید انرژی های زیستی و محصولات، زنجیره تامین و کاربردهای آن ارایه می دهد.
در دهه آینده کشورهای مختلف اهداف بلند پروازانه ای در زمینه انرژی و سوخت زیستی دارند. استاندارد ISO 13065 به منزله ابزاری برای کمک به دولتها جهت دستیابی به این اهداف است. این استاندارد از طریق ایجاد قابلیت رقابتی انرژی های زیستی به ویژه برای تولید کنندگان مستقر در کشورهای در حال توسعه و همچنین کمک به رفع موانع تجاری در راستای منافع بازارهای ملی و بین المللی است.
کاهش تغییرات اقلیمی و بهبود امنیت تامین انرژی پیش رانهای اصلی انرژی های زیستی هستند.
استاندارد ISO 13065 رویکرد منسجم در قبال معیارهای پایداری را ارایه می نماید تا اینکه صرفاً ارزشهای آستانه ای را ارایه نماید. کابران متعدد به روشهای مختلف می توانند این استاندارد را به کار برند.
چه کسانی از این استاندارد بهره مند خواهند شد؟
استاندارد ۱۳۰۶۵ یک رویکرد هماهنگ در معیارهای پایداری به جای ارائه مقادیر آستانه ارائه میدهد.
این استاندارد میتواند بوسیله کاربران مختلف به روش های مختلف پذیرفته شود.
شرکت های تجاری:با ارائه یک چهارچوب استاندارد که به کسب و کار اجازه می دهد تا با یک زبان مشترک زمانی که به توصیف جنبه های پایداری می پردازند صحبت کنند.
خریداران: بوسیله مقایسه اطلاعات پایداری از تامین کنندگان برای کمک به شناسایی فرآیندهای انرژی زیستی و محصولاتی که نیازهای آنان را برآورده میکنند.
بقیه استانداردها(طرح صدور گواهینامه و سازمان های دولتی) : به عنوان یک منبع اطلاعات در توسعه پایدار و یک مبنای روشن برای همه بازیگران بازار،برای انطباق با الزامات قانونی خدمت می کنند.
استاندارد ۱۳۰۶۵ میتواند برای همه ی زنجیره های تامین کننده ، قسمتی از یک زنجیره تامین ، یک پروسه واحد در یک زنجیره تامین بکار برده شود.هم چنین میتواند در همه ی اشکال انرژی زیستی ، صرف نظر از مواد اولیه ، موقعیت جغرافیایی ، فن آوری یا کاربر نهایی بکار برده باشد.
این استاندارد جایگزین مقررات ملی و سیستم صدور گواهی مربوط به توسعه پایدار نخواهد بود.