تشخیص گواهینامه های آموزشی اصلی BRS از جعلی

۱۳۹۷/۰۲/۳۰ بازدید: 235

هشدار:

اخیرا مشاهده شده است برخی افراد سودجو نسبت به صدورگواهی آموزشی آکادمی BRS اقدام می نمایند که به پیوست یک نسخه گواهی اصلی و تقلبی معرفی شده است.

جهت شناسایی گواهی اصلی آموزشی از راه های:

  • ** کنترل امضاء زیرگواهی
  • ** درج سایت brsacademy.com و brsinstitute.org در ذیل گواهی
  • ** کنترل اعتبار گواهی در سایت brsacademy.com و یا brsinstitute.org
  • ** تماس با واحد آموزش شرکت از طریق شماره تماس ۲۶۷۶۱۹۳۴

1

 

2

گواهینامه تقلبی:

FAKE