نحوه تنظیم و چگونگی نگارش HSE PLAN ( نمونه HSE PLAN – برنامه ایمنی و بهداشت )- قسمت چهارم

۱۳۹۸/۰۸/۰۶ بازدید: 172

۱۲٫۲٫آموزش های HSE

همانطور که اشاره شد شبکه آموزشی نیازمند گروهی از بازرسان و مدیران آموزش دیده است، مهارتهای آموزشی فنی و آموزش های وظایف شخصی برای نیروهای جدید به هر حال هر بخشی از صنعت و یا مهارتهای آموزشی شامل یک عنصر کلیدی از آموزش های ایمنی است. سایت آموزش HSE توسط شبکه ای از نیروی کار توسعه و به اجرا در میآید نظارت و مدیریت اجرا و ارجاع وظایف بدون در نظر گرفتن خطرات آن در بخش زیر توضیح داده شده است.

۱۰٫۲٫۱٫آموزش های HSE برای ناظران

ساختار ناظران و سر کارگران بایستی مجموعه کاملی از ایمنی در محیط کاری هدایت کنند. ایمنی پیمانکاران و برنامه های جلوگیری از خسارت تاکید بر این دارد که ساختار ناظران و سرکارگران برای مقابله و جلوگیری از خطرات احتمالی کلیدی است. آنها و ظایف مستقیمی دارند و آنها را تحت عنوان سلامت، ایمنی، مزایا در محیط کاری بر طبق همین دستورات و وظایف به اجرا در میاورند. ایمنی بخش برنامه و جلوگیری از خسارت به اجرا در خواهد آمد در صورتیکه خود آنها این قوانین را به اجرا در آورند. و خواستار محیط امن بر طبق دستورات ارجاع  شده باشند و از این مطمئن باشند که محیط کاری توانایی اجرای این قوانین را دارد. پیمانکار فرعی و همچنین سیستم ناظرین و پیمانکار اصلی باید اطمینان پیدا کنند که قادر به اجرای این وظایف و مقررات هستند. در سطر اول وظایف ناظرین فنی و سرکارگران و دیگر همکاران بخش ناظر ایمنی با وظایف خود آشنا شده و آخرین روش های کاربردی و تجهیزات برای جلوگیری از خطرات و روش های ایمنی کار و تکنیک های واکنش به آنها را آموزش می بینند. آموزش های HSE زیر ساخت ها و ناظرین ایمنی تحت عنوان ضرورت های HSE عنوان شده است:

 1. آشنایی به سیاستهای بخش HSE و اهداف و استراتژی
 2. آیین نامه ها و قوانین بخش HSE (شامل آیین نامه های محلی)
 3. ایمنی سایت و جلوگیری از خسارت
 4. جزئیات برنامه ایمنی تشویقی
 5. آموزشهای پایه ای شغلی و مهارتهای آینده

*ساخت تیم با رفتار مطلوب برای ایمنی

*ایجاد انگیزه در محیط کار

*ایجاد ارتباط

 • کمک های اولیه، آموزش های نجات و احیا
 • استفاده از تجهیزات ایمنی PPE
 • گزارش اتفاقات و تحقیقات در مورد عملکرد آنها
 • پاسخ سریع به عملکردها و عکس المعل مناسب در آن محیط

این قوانین به طور کامل در مقابله با متد های JSA و عملکرد آنها قرار میگیرد تا به حالت اجرا در آید که از قرار زیر است:

 1. تفکیک وظایف کاری
 2. شناسایی خطرات و کاهش آنها
 3. روش کنترل تجهیزات
 4. دلایل ریشه ای خطرات و شناسایی آنها
 5. دستورالعمل کاری برای عملکرد و ایمنی کار
 6. تمرینات ایمنی کار
 7. کنترل ایمنی مواد

این عملیات را آموزش های HSE هدایت میکند. توجه به آنها امری ضروری برای کلیه ساختارها و ناظرین ایمنی و انتخاب تعدادی از صنعتگران است.

آموزش های HSE برای مستخدمین و صنعت گران

کلیه کارگران برای مهارت کاری شان مورد بررسی قرار میگیرند. این شامل محیط کاری هم میشود. کلیه نیروها و کارگران وظیفه جدیدی بر عهده دارند که شامل پیمانکار فرعی هم میشود. شناسایی مستقیما از طریق برنامه آموزشی مهارت صورت میگیرد. یکی از اجزا مهارت پیشرفته دانش و تجهیزات در محیط کار ایمن است که بطور کامل به اجرا در میاید. با توجه به مهارت کلیدی کارگران میباید از موارد ایمنی آگاه باشند که بطور غیر مستقیم در محل های کاری آن را به اجرا در میاورند که به ترتیب شامل موارد زیراست:

– مرور فعالیت ها

– شناسایی خطرات و اندازه گیری ایمنی

– محیط کاری امن

– آگاهی از گازهای سمی (H2S)

بطور کلی برنامه های آگاهی دهنده ایمنی HSE در حال پیشرفت و رو به جلو است و آنها در حال تقویت آن هستند.

– وظایف بخش های ایمنی و کاربرد آنها

– روش های گزارش خطرات و مشوق ها

– اهمیت و استفاده از PPE

– اهمیت استفاده از کمک های اولیه

– جایگاه کمکهای اولیه

– جایگاه و پاسخ گوئی به واکنش ها، هشدارها، ضروریات

– واکنش و عکس العمل لازم در مواقع ضروری

این آموزشها باید توسط آموزش دهندگان HSE برای گروههای ناظران و سرکارگران بر اساس کارها و موقعیت ها شان و محیط کاری و جایگاه ضروری ایمنی بحث و گفته شود.

۱۰٫۲٫۳٫آموزش های ایمنی خاص

آن ناظران و سرکارگران و صنعت گران که وظیفه مستقیم برای دسترسی به سیستم ها دارند از قبیل عملکرد قفل های الکتریکی، نقشه های پاسخ گویی ضروری، عملکرد بارکش های سنگین و غیره، باید آموزشهای خاصی را دریافت کنند و ساختارهای خاص و عملکرد آنها را دانسته و در پروژه ها آنها را آموخته و اینکه چگونه آنها را تمرین دهند.

این موارد همچنین در مورد ناظر ایمنی اجازه ورود به همه محیط ها را مانند ناظرین جایگزین پیمانکار دارند و باید وظایف و فعالیت های خود را بدانند. بخش های تمرینی و تست موارد کاربردی باید برای اطمینان از عملکرد و کارایی آنها انجام گیرد. آموزش دهندگان پیمانکاران بخش HSE باید با آموزش های که در زیر امده آشنا باشند؛

 1. اجازه حفاری و عملکرد آن
 2. فضای محدود اجازه کار و عملکرد آن
 3. عملکرد پاسخگویی ضروری در مواقع لازم
 4. روش های واکنش اضطراری، الزامات کاربردی
 5. آموزش مهار آتش
 6. آموزش کمک های اولیه
 7. PPE و تجهیزات ایمنی مراقبت و استفاده
 8. نسب سکوی ایمنی
 9. ایمنی حفاری
 10. محافظ رادیوگرافی و ایمنی
 11. ایمنی جوشکاری و برشکاری
 12. ایمنی برق و عملکرد علامت ها
 13. آگاهی از گازهای سمی و آموزش استفاده درست از ماسک گاز
 14. ایجاد کمربند گیاهی که باید با تائید پلیس محلی و مدیر ایمنی باشد.

اجازه کار به گروه هایی داده میشود که نیاز به کار در مکان محدود برای فعالیت هایی از قبیل نوسازی نماها و یا سیستم های حیاتی، دارند. در طول ماموریت در کارخانه از این مطمئن باشند که همه چیز به پیشرفت ماموریت کمک میکند از قبیل آب، هوا، نیتروزن، شعله ها، گاز سوختی و دیگر چیزها.

۱۰٫۳٫برنامه ی آگاهی از ایمنی

بعلاوه در بخش آموزش های HSE برای کارمندان، پیمانکاران میباید پیشرفت برنامه های اگاهی از ایمنی را هدایت کنند که در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد.

برنامه های آگاهی ایمنی توسط رییسان HSE و تیمش به همراه یک تیم کامل از کارکنان پیمانکاران فرعی هدایت میشود. این برنامه ها میباید به طور مستقیم توسط کارکنان بخش اجرا شود که شامل قوانین زیر است:

 1. آگهی ایمنی باید در جای مشخص و بطور برجسته نصب شود. آنها میباید شامل موارد ایمنی و عنوان های HSE در هر ماه باشد.
 2. انتشار و پخش خط مشی HSE سایت، اهداف و استراتژی
 3. آمارهای ایمنی سایت باید در صفحه ورودی سایت باشد و هر ماه به روز شود
 4. انتشار برای توزیع و اطلاع سایت که شامل آمارهای ایمنی نیز میشود

*ساعت های مرخصی استعلاجی به طور کلی برای هر فرد و برای هر پیمانکار

*اتفاقات و نزدیکترین گزارش اشتباهات و نتایج تحقیقات

*مثالی از اتفاقات و اشتباهاتی که به علت خسارت در رابطه استفاده از PPE نبوده است

 • پایه گذاری از عناوین HSE در هر برنامه ماهانه
 • اجرای برنامه های تشویقی
 • بررسی برنامه های روزانه سایت و اندازه گیری ایمنی که بوسیله ناظرین ایمنی هدایت میشود به همراه ناظرین و سر کارگرها، آگاهی از آیتم های موانع عبور حفاری، محدودیت های دسترسی و دستگاه های باربر سنگین و زمینه آماده سازی تجهیزات محیط های کار با بالابر ها و محیط های رادیو گرافی و غیره
 • نشست های هفتگی و روزانه TOOLBOX که شامل اگاهی از برنامه های پیشرفت ایمنی و پیشبرد آنهاست

بعلاوه تفکرات ایمنی به طور روزانه و عنوان های HSE در هر ماه، عنوان های ایمنی که برای بهبود بهتر است، شامل این بخش میشود: محیط کاری، سرایدارها، کار در ارتفاع، استفاده از تجهیزات بالابرنده، حفاری، روش کار در محیط های با فضای محدود.

برنامه آگاهی از ایمنی باید توسط مدیران HSE و تیمش به اجرا در آید که باید در کمیته HSE جهت تائید محتوا بصورت منظم ارائه شود.

۱۱٫ خلاف قاعده/تصادف/بررسی حادثه و گزارش

۱۱٫۱٫ کلیات

گزارش کلی و بررسی وقایع و اتفاقات به ترتیب یک جزء مرکزی از ایمنی پیمانکاران برنامه جلوگیری از خسارت که یک بررسی کلی و آنالیز و گزارش های بی نظم اتفاقات و قایع است میباشد.

خلاف قاعده: میتوان اینطور گفت که موقعیت های نامطلوب که بطور بالقوه در اتفاقات اثر میگذارد. اینها فاکتورهای واقعی هستند که اکثرا با همراه شدن با چندین بی نظمی این وقایع را ایجاد میکنند. تمامی بی نظمی های شناخته شده باید گزارش و در کارت گزارش پیمانکار و مدارک مربوط در آن ارایه شود.

بررسی اتفاقات و آنالیز سرویس برای شناسایی دلایل و عوامل شرکت کننده در به وجود امدن اتفاقات و شناسایی راه هایی برای اجتناب دوباره به آنها در آینده.

با گستردگی، تحقیقات و مدارک آنالیز جزییات، میتوان دلایل اتفاق را فهمید که فورا بعد از وقوع آن ممکن نبوده و در غیر اینصورت به طور غلط باقی مانده است. بنابراین میتوان کلیه اتفاقات را آنالیز و به اجرا در آورد. نوع وقایع، اتفاقاتی که باید مورد تحقیق و آنالیز قرار گیرد به طور کامل طبقه بندی میشود.

 1. نزدیک به خسارت؛ در نتیجه خسارات اما با پتانسیل خسارات جدی و خسارات مالی
 2. خسارت مالی؛ که شامل خسارت پرسنل یا دوره درمانی پرسنل نمیباشد.
 3. خسارت با شدت کمتر که تنها به کمک های اولیه نیاز دارند و شامل دوره های درمانی طولانی مدت نمیباشند.
 4. اتفاقاتی که خسارت های جبران پذیر به بار می آورند، صدماتی که در نتیجه صدمه به پرسنل شده و نیازمند درمان پزشکی است اما نه به صورت بلند مدت.
 5. کار درمانی بیماری، وقایع یا دورانی که نیاز است برای دوره حاد و مزمن کار درمانی بیماری
 6. صدمات جبران ناپذیر و یا از کار افتادگی اتفاقاتی که در نتیجه آن حتی کار افتادگی یا ناتوانی دراز مدت را به همراه دارد.
 7. آلودگی یا تخریب محیطی

وظیفه هدایت تحقیقات در مورد پروسه­ی اتفاقات در سایت، مربوط به مدیر HSE است. عملکرد پیمانکار شامل پروسه رسمی جمع آوری موارد مربوط به اطلاعات، تحقیقات در مورد وقایع و جمع آوری اطلاعات مختلف و آنالیز دلایل میباشد. روش های اجرایی دلایل اصلی آنالیز شده و عوامل دخیل بوجود آمدن وقایع یا اتفاقات را نشان میدهند که شامل هر گام میشود. اتفاقات توسط تیم بررسی برای کلیه محققان توضیح داده میشود که بخش ها به نوعی به آن اتفاق بستگی دارند. به هر حال عضو کلیدی فردی است که دستورات را میدهد.

پرسنل دیگر از جمله مدیران بخش ها، مدیر پیمانکاران فرعی و پرسنل ناظر، همچون پرسنل HSE شرکت اصلی در امر بازرسی میزان و اهمیت اتفاقی که افتاده است اتفاق را بررسی و آنالیز ریشه ای کرده که این کار، یک کار سیستماتیک است که مشخص میکند کدامیک از آیتم ها مناسب است و کدامیک باید برای جلوگیری از ریسک بازخورد در آینده برداشته شود. جلوگیری از باز خورد جزئی اولین قدمهای تحقیقاتی آنالیز فرایندها میباشد. در نتیجه این تحقیقات و جلوگیری از میزان اولیه سود، وظیفه تیم پیمانکاران است به همراه وظایف اولیه که از بخش مدیریت بر عهده دارند. بنابراین، گزارشات به موقع مخصوصا در مواقع ایجاد حوادث موجب میشود تا تحقیقات و چاره سازی خیلی زودتر از حد انتظار صورت گیرد. گزارش حوادث توسط پیمانکار تحقیقات و آنالیز روش هایی که باید در پروژه های کمپانی بکار گرفته شود نیازمند اقدامات فوری اوست.

بطور مثال سیستم های اطلاع رسانی و روش ها سیستم های تحقیقاتی و جایگزین آنها آنالیز ساختارها و غیره.

روش هایی که شامل بخش خاصی که نیازمند گزارش حوادث به روسای داخلی میباشد روش های کامل باید بعد از بررسی اجرا شده و توسط کمپانی به تصویب برسد.

۱۱٫۲٫توضیحات اصطلاحات

پیمانکار به طور کلی به پیروی از روش های OSHA برای بدست آوردن صدمات شغلی و مدارک بیماری تلاش میکند. OSHA و سوابق آیین نامه ای در ۲۹ طرح CFR است و سوابق خاص و گزارش های مورد نیاز شامل آیین نامه هایی تحت عنوان سیستم ثبت OSHA است. طبقه بندی آسیبهای OSHA به چهار گروه زیر تقسیم میشود:

 1. کمکهای اولیه
 2. ثبت موثر سوابق کاری
 3. زمانهای های تلف شده
 4. از کار افتادگی

تمامی جراحات بر اساس صدمات شغلی و خلاصه ای از بیماری حساب میشود. پیمانکار باید ازOSHA و سوابق آیین نامه ای که در ۲۹ طرح CFR وجود دارد پیروی کند. به علاوه موارد بالا ما خود یک طبقه بندی بعد از شناسایی به شکل زیر انجام داده ایم:

 1. نزدیک به خسارت: پتانسیل وقایع در ایجاد جراحت و صدمات نزدیک به خسارت، خسارت واقعه ای است که نتیجه آن جراحت و بیماری صدمه ای نیست.
 2. موارد کمک های اولیه(FAC): درمانهای سریع و نظارت بر جراحت های کم، قطع عضو، سوختگی و از قبیل اینها و آنهایی که هر روزه نیاز به مراقبت ندارند و به پرسنل و پزشک­های حرفه ای نیاز نیست.
 3. موارد محدود روزهای کاری (RWS): مواردی که بر اثر صدمه یا بیماری بوجود می آید. A-کارکنان باید به طور موقت به بخش دیگری انتقال یابند B-یا در همان حوزه کاری باشند اما نه بصورت تمام وقت C-کارکنان در همان حوزه کاری خود هستند اما کلیه وظایف خود را انجام ندهند.
 4. موارد درمان پزشکی(RMTC): مواردی که بخاطر کار و یا وظیفه شان پیش آمده و کارکنان نیازمند درمان پزشکی بوسیله پزشک متخصص میباشند و موارد درمانی شامل کمک های اولیه نمیشود.
 5. موارد مربوط به کاهش روزهای کاری این مورد که مربوط به صدمه در حین کار میشود کارکنان به طور معمول دیگر قادر به کار کردن نیستند که این موضوع بر طبق osha توضیح داده شده است.
 6. بیماری های مربوط به کار: هر شرایط غیر معمول غیر از موارد صدمه دیدن در حین کار. دلایل آن توسط کارفرما در محیط کار ارایه میشود که شامل بیماری های مزمن و عصبی، بیماری های ارثی و حواس پرتی میشود.

۷-از کار افتادگی: هر اتفاق مرگ باری که در محیط کارخانه و ساخت های آن بیفتد.

۱۱٫۳٫تحقیقات عملی

هر نوع پروسه تحقیقاتی که شامل ارزیابی اهداف و اظهار عقاید واقعی باشد حالت فیزیکی و مدارک پزشکی و اطلاعات مربوط به آن که فرصت آنالیز کردن رافراهم میکند.کیفیت و درستی اطلاعات کاملا به وظیفه شناسی کلیه تیم بر میگردد. هدف کلی از این تحقیقات این است که فرصتی را فراهم کند تا از ایجاد مجدد آن جلوگیری شود.

بر طبق دستورات رییسHSE  در طی دوره تحقیقات باید از روند آن با خبر باشدکه برنامه ها درست بوده و تصمیماتی که برای کنترل و بازگشت آن گرفته شده درست بوده است و به تسریع هر چه بیشتر آن کمک کرده است.

۱۱٫۴٫کمیته تحقیقات

همانطور که گفته شد کمیته بررسی اتفاقات مسول کلیه وقایع هستند. شرکت کنندگانی که برای آنها اتفاقی افتاده با شرکت کنندگان کلیدی که شامل؛ ناظرین منطقه ای، مهندسین HSE، ناظرین ایمنی و شاهدین کلیدی میشود. دیگر پرسنل مثل رییس دپارتمان، رییس پیمانکاران فرعی و پرسنل ناظر و همچنین پرسنل کمپانی HSE و کلیه کسانیکه در تصمیم گیری وقایع نقش دارند و هر کسی که در وقایع بتواند شهادت و یا مدرکی ارایه دهد را تشکیل میدهد. بخشی که مربوط به بررسی وقایع میشود باید توسط افراد با تجربه وظیفه شناس و با قدرت اداره شود. رییس بخش HSE قدرت کامل برای استخدام پرسنلی که او فرض میکند برای تححقیقات مفید هستند دارد و شرکت این افراد الزامی است.

۱۱٫۵٫گزارش اتفاقات

تمامی اتفاقات و وقایع مربوط به هر فرد موجود در سایت باید گزارش شود و روسای هر محل این کار را انجام میدهند و هر چه سریعتر باید اقدامات لازم در مورد آنها صورت گیرد.

افرادی که در بخش پاسخ گویی و وظیفه عکس العمل در مقابل اتفاقات را دارند باید هوشیار و گوش به زنگ باشند این گزارش های ابتدایی در مورد عکس العمل بموقع وظیفه تیم مدریتی سایت میباشد و گزارش این وقایع باید در چندین نوبت صورت گیرد.

گزارش اتفاقات در دیاگرام زیر که توسط کمپانی آمده است و تصویب شده است ذکر شده است. اندازه و روش های گزارش لازم برای هر گونه اتفاق را شرح میدهد. ضمیمه ی ۱# سلسله گزارشات در مورد وقایع قبلی را نشان میدهد.

گزارش رسیدگی به یک تصادف همیشه الزامی است. کمیته رسیدگی میبایستی بعد از هر حادثه یا تصادف دور هم جمع شوند. گزارش مقدماتی رسیدگی به یک تصادف میبایستی به مدیر HSE ارائه شود و ظرف مدت ۲۴ ساعت بعد از حادثه برای اطلاعات شرکت قابل دسترسی باشد.

یک گزارش کامل ظرف مدت ۴۸ ساعت بعد از یک حادثه از خسارتی نزدیک یا تصادف انتظار میرود که انجام شود. یک گزارش کامل در بقیه موارد بغرنج تر حادثه ها ممکن است طولانی تر شوند. گزارش ها نباید تاخیر داشته باشند اگر چه به منظور موثر بودن در تعیین هویت مراحل گزینی (چاره ساز) تکمیل شوند.

قالب گزارش در جزئیات مشاوره با (شرکت) توسعه داده خواهد شد. گزارش معمولا شامل:

گزارش مقدماتی حادثه: مدیر HSE ظرف مدت ۲۴ ساعت بعد از حادثه، گزارش مقدماتی حادثه را برای تمامی حوادث منتشر میکند. این برای مدیر سایت و شرکت برای دریافت اطلاعات منتشر میشود و فعالیت شکل گرفته شده راجع به رسیدگی و گزارش تامل مدیر سایت را نمایان میسازد . همچنین  تیم ایمنی در سر دفتر مدیریت در مدت ۲۴ ساعت بعد از تصادف به مدیر پروژه توسط رونوشت یا تلفن گزارش میدهد.

گزارش رسیدگی به جزئیات تصادف: بعد از اتمام رسیدگی و انالیز مدیر HSE گزارش رسیدگی تصادفات را به تمامی بخش های مربوط (پیمانکار و شرکت) منتشر میکند. اینجا جایی است که موضوع برای پیاده سازی و انجام فعالیت گزینی مفید فوری مورد نیاز بازنگری خواهد شد. مدیر محل به مدیر پروژ و تیم ایمنی در سردفتر منتشر خواهد کرد. این معمولا برای بیشتر حوادث ظرف مدت کمتر از ۴ روز انجام میگیرد.

۱۱٫۶٫مسئولیت های گزارش

۱٫کارمندان: هر کارمند باید هر حادثه یا تصادف که در ان شخصا درگیر بودند یا مشاهده کرده اند را گزارش کند.

۲٫ ناظر ایمنی یا ناظر ساخت: ناظر ایمنی مسئول منطقه یا ناظر ساخت باید یک واقعه که در ساعت کاری خویش رخ داده را به زودی هرچه ممکن گزارش کند. هر دو برای بدست اوردن مساعدتر و سریعتر موضوع، افراد به تیم سایت را به گوش به زنگ نگه میدارند. انها همچنین باید گزارش ثبت شده ای تهیه کنند و فعالیت ها و انچه در واقعه مشاهده کردند را به زودی هرچه ممکن گزارش دهند. این گزارش باید کامل شود و ناظران قبل از اینکه محل دستگاه و ماشین را ترک کنند به مدیر HSE ارائه دهند.

سرکارگر و شاهدان: ناظر ایمنی منطقه میبایست به منظور ثبت مشاهدات سرکارگر و شاهدان حادثه، با کمک آنها اقدام نماید و نتایج آن باید به مدیر HSE ارائه گردد.

مدیر HSE سایت: مدیر HSE سایت، گزارش های مربوط به واقعه یا تصادف را جمع آوری خواهد کرد. او همیشه باید درحال ثبت وقایع باشد و او باید واقعه یا تصادفها را به مدیر محل گزارش کند که او هم به شرکت و سر دفتر پیمانکار به عنوان یک رویه گزارش خواهد کرد.