دکتر ایزو

آکادمی

آموزش سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت

تغییرات ویرایش سال ۲۰۱۵ نسبت به ویرایش سال ۲۰۰۸

تشریح اصول مدیریت کیفیت

تظریح الزامات اجرایی ممیزی

کارگاه ممیزی داخلی