OHSAS 18001 : مدیریت ایمنی و سلامت شغلی
نیازهای ایمنی و سلامت تجارت شما را برآورده می کند.
OHSAS 18001 استاندارد معروف بین المللی برای سیستم های مدیریت ایمنی و سلامت است. اگر چه هنوز بعنوان استاندارد ایزو نمی باشد و از نظر فنی یک " ویژگی می باشو ولی در صنایع گوناگون بین المللی استفاده می شود تا سیستم های مدیریتی را در برنامه های ایمنی و سلامت موجود پیاده کند. OHSAS 18001 نیاز به راهکار سیستماتیک در تصادفات ، رویداد ها ، ضربات و بهداشت صنعتی دارد. و شامل تنظیم اهداف، دنبال کردن برنامه ها و ارتباط این موارد با کارکنان، دخیل کردن مدیریت ارشد و بازرسی های داخلی اجرائی بمنظور حصول اطمینان از روند سیستم مدیریتی ایمنی و سلامت از روی برنامه می باشد
ما، OHSAS 18001 را اتخاذ کرده و در صورت نیاز آن را در سیستم های مدیریتی دیگر مثل سیستم مدیریت زیست محیطی دخیل می کند. ( مثل ایزو 14001) و یا در سیستم مدیریت کیفی ( مثل ایزو 9001 AS9100 و TL 9001و ..) ما با ممیزان منسجمی در کنار سیستم های مدیریتی دیگر عمل خواهد کرد تا در کنار صرفه جویی هزینه ها ، بی نظمی های عملکردی زا نیز کاهش دهد. با این وجود برنامه های ایمنی و بهداشت بطور معمول بعنوان ویژگی های افزونی در نظر گرفته می شود، ما بر OHSAS 18001 نظارت داریم تا اینکه بعنوان سیستم مدیریتی ارزش تجاری کسب کرده و قوانین و مقررات را رعایت کنند.


بازدید این صفحه: 1592     بازدید کل: 32899

Untitled Document