GOST-K Mark
Ukrainian UkrSEPRO Certificates گواهینامه محصول اکراین

انطباق محصولات با استانداردها و استانداردهای فنی توسط دولت اوکراین هستند. یک لیست از محصولات که برای آن گواهینامه اجباری مورد نیاز است وجود دارد. همچنین گواهی مطابق با استانداردهای اوکراین، به شما امکان بیشتری را برای صادرات کالا به داخل کشور اکراین می دهد. با این گواهینامه، مشتریان اعتماد بیشتری به محصولات در اوکراین دارند .
انواع گواهینامه UkrSEPRO:
گواهی UkrSEPRO برای یک تحویل: این گواهی به شما امکان یکبار صادرات را به کشور اکراین می دهد .
گواهی UkrSEPRO با اعتبار یک سال برای تولید سریال: در این مورد، محصولات باید در رابطه با انطباق با استانداردهای اوکراین بررسی می شود. با این حال، بدون نیاز به انجام یک ممیزی از کارخانه وجود دارد، اما نمونه محصول لازم است.
گواهی UkrSEPRO دو سال برای تولید سری: برای به دست آوردن این سند باید ممیزی از کارخانه انجام شود. علاوه بر این، آزمایش باید نبرای مونه محصول انجام شود. با توجه به مدت زمان کافی اعتبار گواهی نامه ، این نوع از صدور گواهینامه انطباق با استانداردها از اوکراین است که معمولا توصیه می شود.
گواهی UkrSEPRO پنج سال تولید انبوه: این نوع گواهینامه بسیار گران قیمت و پیچیده است. در آغاز صدور گواهینامه ابتدا کنترل می کنند که آیا شرکت مطابق با الزامات ISO 9000، فعالیت   می کند. سپس، نمونه محصولات باید تست شوند . کنترل و گزارش ممیزی اجباری هستند و هر سال انجام می شود .

بازدید این صفحه: 9609     بازدید کل: 146135

Untitled Document